I. Üldtingimused§ 1 Põhisätted

(1 ) Järgmisi tingimusi kohaldatakse lepingute suhtes, mille te sõlmite meiega kui tarnijaga (NEW YORK COFFEE COMPANY unda.tainment GmbH) veebilehe www.newyorkcoffee.ee kaudu. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, oleme vastu teie enda tingimuste lisamisele, mida te võite kasutada.

(2 ) Tarbija järgmiste sätete tähenduses on iga füüsiline isik, kes sõlmib õigusliku tehingu eesmärgil, mida ei saa valdavalt seostada ei tema äritegevuse ega iseseisva kutsetegevusega. Ettevõtja on iga füüsiline või juriidiline isik või õigusvõimeline ühing, kes õigusliku tehingu sõlmimisel tegutseb oma iseseisva kutse- või äritegevuse raames.

§ 2 Lepingu sõlmimine

(1) Lepingu esemeks on kauba müük. ja/või remonditeenuste osutamine.

(2 ) Asutades vastava toote meie veebisaidile, teeme teile siduvat pakkumist lepingu sõlmimiseks veebipõhise ostukorvi süsteemi kaudu vastavalt toote kirjelduses toodud tingimustele.

(3 ) Leping sõlmitakse veebipõhise ostukorvi süsteemi kaudu järgmiselt:
Ostmiseks mõeldud kaubad ja/või remonditeenused pannakse "ostukorvi". Saate navigatsiooniriba vastava nupu abil avada ostukorvi ja teha seal igal ajal muudatusi.
Pärast "Kassasse" lehekülje üleskutsumist ja isikuandmete ning makse- ja saatmistingimuste sisestamist kuvatakse teile tellimuse andmed lõpuks tellimuse ülevaate kujul.


Kui kasutate makseviisina välkmaksesüsteemi (nt PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung), siis suunatakse teid kas meie veebipoe tellimuse ülevaate lehele või välkmaksesüsteemi pakkuja veebilehele.
Kui teid suunatakse vastavasse välkmaksesüsteemi, tehke vastav valik või sisestage seal oma andmed. Lõpuks kuvatakse teile tellimuse andmed tellimuse ülevaate kujul viipemaksesüsteemi pakkuja veebisaidil või pärast seda, kui teid on tagasi suunatud meie veebipoodi.


Enne tellimuse esitamist on teil võimalus tellimusülevaates andmeid uuesti kontrollida, neid muuta (kasutades ka internetibrauseri "tagasi" funktsiooni) või tellimus tühistada.
Tellimuse saatmisega vastava nupu kaudu ("tellimus maksmise korral" või sarnane nimetus) kinnitate pakkumise õiguslikult siduvaks vastuvõtmiseks, millega sõlmitakse leping.

(4 ) Teie taotlused pakkumise koostamiseks ei ole teie jaoks siduvad. Esitame teile siduvat pakkumist tekstina (nt e-posti teel), mille saate vastu võtta 5 päeva jooksul (kui vastavas pakkumises ei ole märgitud teistsugust tähtaega).

(5 ) Tellimuse töötlemine ja kogu lepingu sõlmimisega seotud teabe edastamine toimub osaliselt automatiseeritult e-posti teel. Seetõttu peate tagama, et teie poolt meile antud e-posti aadress on õige, et e-kirjade kättesaamine on tehniliselt tagatud ja eelkõige, et seda ei takista SPAM-filtrid.

§ 3 Individuaalselt kujundatud kaubad

(1) Te esitate meile kauba individuaalseks kujundamiseks vajaliku sobiva teabe, tekstid või failid veebipõhise tellimissüsteemi kaudu või e-posti teel hiljemalt kohe pärast lepingu sõlmimist. Tuleb järgida kõiki meie võimalikke spetsifikatsioone failiformaatide kohta.

(2) Te kohustute mitte edastama andmeid, mille sisu rikub kolmandate isikute õigusi (eelkõige autoriõigused, õigused nimele, kaubamärgiõigused) või rikub kehtivaid seadusi. Te vabastate meid selgesõnaliselt kõigist kolmandate isikute poolt sellega seoses esitatud nõuetest. See kehtib ka selles kontekstis nõutavate õigusabikulude kohta.

(3) Me ei kontrolli edastatud andmete sisu õigsust ja ei võta sellega seoses mingit vastutust vigade eest.

§ 4 Remonditeenuste osutamine

(1 ) Kuivõrd remonditeenused on lepingu esemeks, siis oleme võlgu teenuse kirjeldusest tulenevate remonditööde eest. Me täidame neid oma parima teadmise ja veendumuse kohaselt kas isiklikult või kolmandate isikute kaudu.

(2 ) Te olete kohustatud tegema koostööd, eelkõige peate kirjeldama seadme defekti võimalikult põhjalikult ja tegema defektse seadme kättesaadavaks.

(3 ) Te kannate defektse seadme meile saatmise kulud.


(4 ) Kui vastavas pakkumises ei ole märgitud teisiti, toimub remont, sealhulgas seadme väljasaatmine, 5-7 päeva jooksul pärast remonditava seadme kättesaamist (kokkulepitud ettemaksu korral siiski alles pärast teie maksekorralduse saamist).

(5) Kui te kasutate oma ülesütlemisõigust vastavalt § 648 S. 1 BGB (Saksa tsiviilseadustik) kohaselt võime nõuda 10% kokkulepitud tasust ühekordse summana, kui täitmist ei ole veel alustatud. Kui seadusest tulenev tühistamisõigus on olemas, kehtib see siiski ainult juhul, kui te kasutate oma tühistamisõigust alles pärast tühistamisperioodi lõppu. Teil on õigus tõestada, et meil ei ole tegelikult kulusid tekkinud või on need oluliselt väiksemad.

§ 5 Tagasihoidmise õigus, Omandiõiguse säilitamine

(1 ) Te võite kasutada kinnipidamisõigust ainult niivõrd, kuivõrd see puudutab samast lepingulisest suhtest tulenevaid nõudeid.

(2 ) Kaup jääb meie omandisse kuni ostuhinna täieliku tasumiseni.

(3) Kui olete ettevõtja, kohaldatakse lisaks järgmist:

a) Me säilitame kauba omandiõiguse, kuni kõik käesolevast ärisuhtest tulenevad nõuded on täielikult tasutud. Enne omandiõiguse säilitamise alla kuuluva kauba omandiõiguse üleandmist ei ole lubatud pantimine või omandiõiguse üleandmine tagatisena.

b) Te võite kaupu tavapärase äritegevuse käigus edasi müüa. Sellisel juhul loovutate meile juba praegu kõik edasimüügist tulenevad nõuded arve summa ulatuses, me võtame loovutamise vastu. Lisaks on teil volitus nõude sissenõudmiseks. Kui te siiski ei täida oma maksekohustusi nõuetekohaselt, jätame endale õiguse nõude ise sisse nõuda.

c) Kui reserveeritud kaubad ühendatakse ja segatakse, omandame uue asja kaasomandiõiguse reserveeritud kauba ja teiste töödeldud kaupade arvete väärtuse vahekorras töötlemise ajal.

d) Me kohustume vabastama meile kuuluvad tagatised teie nõudmisel, kui meie tagatiste realiseeritav väärtus ületab tagatavat nõuet rohkem kui 10% võrra. Vabastatavate väärtpaberite valik on meie ülesanne.


§ 6 Garantii

(1 ) Kohaldatakse seadusest tulenevaid õigusi puuduste eest vastutamisel.

(2) Tarbijana palume teil kohe pärast kauba kättesaamist kontrollida kauba täielikkust, ilmseid puudusi ja transpordikahjustusi ning teavitada meid ja vedaja kõikidest kaebustest nii kiiresti kui võimalik. Kui te seda ei tee, ei mõjuta see teie seadusest tulenevaid garantiinõudeid.

(3)Kui kauba mingi omadus erineb objektiivsetest nõuetest, loetakse kõrvalekaldumine kooskõlastatuks ainult juhul, kui me oleme teid sellest enne lepingudeklaratsiooni esitamist teavitanud ja kõrvalekaldumine on lepingupoolte vahel selgesõnaliselt ja eraldi kokku lepitud.

(4 ) Kui te olete ettevõtja, kohaldatakse eespool toodud garantiisätetest kõrvale kaldudes järgmist:

a ) Kauba kvaliteedina loetakse kokkulepitud olevat ainult meie enda spetsifikatsioonid ja tootja tootekirjeldus, kuid mitte muu reklaam, avalikud reklaamid ja tootja avaldused.

b) Defektide korral anname me omal äranägemisel garantii defekti parandamise või järeltarnega. Kui defekti parandamine ebaõnnestub, võite te omal äranägemisel nõuda ostuhinna vähendamist või lepingust taganeda. Pärast teistkordset ebaõnnestunud katset loetakse puuduste kõrvaldamine ebaõnnestunuks, kui kauba või puuduse laad või muud asjaolud ei näita teisiti. Defektide parandamise korral ei ole me kohustatud kandma suurenenud kulusid, mis tulenevad kauba viimisest mujale kui täitmise kohta, tingimusel, et viimine ei vasta kauba sihtotstarbelisele kasutamisele.

c) Garantiiaeg on üks aasta alates kauba tarnimisest. Tähtaja lühendamist ei kohaldata


- meile süütult tekitatud kahju eest, mis tuleneb elu, kehavigastuse või tervise kahjustamisest, ning muu tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud kahju eest;
- kuivõrd me oleme puudust pettusega varjanud või võtnud endale garantii asja kvaliteedi eest;
- kui tegemist on esemetega, mida on kasutatud ehitise jaoks tavapärase kasutuse kohaselt ja mis on põhjustanud selle puudusi;
- seadusest tulenevate tagasinõudeõiguste puhul, mis teil on meie vastu seoses defektiga seotud õigustega.

§ 7 Õiguse valik, täitmise koht, kohtualluvus

(1 ) Kohaldatakse Saksa õigust. Tarbijate puhul kohaldatakse seda õigusvalikut ainult niivõrd, kuivõrd selle riigi, kus on tarbija alaline elukoht, õiguse kohustuslike sätetega tagatud kaitse ei ole selle tulemusena ära võetud (sooduspõhimõte).

(2 ) Kõikide meiega sõlmitud ärisuhtest tulenevate teenuste osutamise koht ja kohtualluvuse koht on meie registrijärgne asukoht, kui te ei ole tarbija, vaid kaupmees, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik erifond.Sama kehtib ka juhul, kui teil puudub üldine kohtualluvus Saksamaal või ELis või kui teie elukoht või alaline elukoht on hagi esitamise ajal teadmata. See ei mõjuta õigust esitada hagi ka teises seaduses sätestatud kohtualluvuse kohas.

(3 ) ÜRO kaupade rahvusvahelise müügilepingu konventsiooni sätteid sõnaselgelt ei kohaldata.

II. klienditeave1. Müüja isikuandmed

NEW YORK COFFEE COMPANY ja.tainment GmbH
Grünsinker Str. 5b
82234 Weßling
Saksamaa
telefon: +4981539379921
E-post: support@newyorkcoffee.deAlternatiivne vaidluste lahendamine:
Euroopa Komisjon pakub platvormi vaidluste kohtuväliseks veebipõhiseks lahendamiseks (ODR platvorm), mis on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/odr.


2 Teave lepingu sõlmimise kohta

Lepingu sõlmimise tehnilised sammud, lepingu sõlmimine ise ja parandamisvõimalused toimuvad vastavalt meie üldtingimuste (I osa) sätetele "Lepingu sõlmimine".

3. lepingu keel, lepingu teksti säilitamine

3.1 Lepingu keel on saksa keel.

3.2 Me ei salvesta lepingu tervikteksti. Enne tellimuse saatmist veebipõhise ostukorvi süsteemi kaudu lepingu andmed saab välja printida või elektrooniliselt salvestada, kasutades veebilehitseja printimisfunktsiooni. Pärast tellimuse kättesaamist meie poolt saadetakse teile uuesti e-posti teel tellimuse andmed, kauglepingute jaoks seadusega nõutav teave ja üldised äritingimused.

3.3 Väljaspool veebipõhist ostukorvisüsteemi esitatud hinnapakkumiste puhul saate kõik lepinguandmed siduva pakkumise osana teksti kujul, nt e-posti teel, mille saate välja printida või elektrooniliselt salvestada.

4. tegevusjuhendid

4.1 Me oleme allutanud end Händlerbund Management AG ostjapitseri kvaliteedikriteeriumidele, millega saab tutvuda aadressil: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

5. kaupade või teenuste olulised omadused

Kaupade ja/või teenuste põhiomadused on esitatud vastavas pakkumises.

6 Hinnad ja maksetingimused

6.1 Vastavates pakkumistes toodud hinnad ja saatmiskulud kujutavad endast koguhindu. Need sisaldavad kõiki hinnakomponente, sealhulgas kõiki kohaldatavaid makse.

6.2 Tekkinud saatmiskulud ei ole ostuhinnas sisalduvad. Neid on võimalik välja kutsuda meie kodulehel või vastavas pakkumises asjakohaselt määratud nupu kaudu, need on tellimuse vormistamise käigus eraldi välja toodud ja need tuleb teie poolt täiendavalt kanda, välja arvatud juhul, kui on lubatud tasuta saatmine.

6.3 Kui tarne toimub väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse riikidesse, võivad tekkida täiendavad kulud, mille eest me ei vastuta, näiteks tollimaksud, maksud või rahaülekandetasud (krediidiasutuste ülekande- või valuutakursitasud), mis jäävad teie kanda.

6.4.Raha ülekandmisega seotud kulud(krediidiasutuste ülekande- või valuutakursitasud)6.4 Kõik raha ülekandmisega seotud kulud (krediidiasutuste ülekande- või valuutakursitasud) kannate teie, kui tarne toimub ELi liikmesriiki, kuid makse algatati väljaspool Euroopa Liitu.

6.5 Teile kättesaadavad makseviisid on näidatud järgmiselt Teile kättesaadavad makseviisid on näidatud meie veebisaidil või vastavas pakkumises vastava nupu all.

6.6 Kui üksikutes makseviisides ei ole sätestatud teisiti, kuuluvad sõlmitud lepingust tulenevad maksetaotlused koheselt tasumisele.

7. tarnetingimused

7.1 Tarnetingimused, tarnekuupäev ja võimalikud tarnepiirangud on leitavad meie veebisaidil või vastavas pakkumises vastava nupu all.

7.2 Kui te olete tarbija, on seadusega reguleeritud, et müüdud eseme juhusliku kadumise ja juhusliku riknemise oht ei lähe teile üle enne kauba üleandmist, olenemata sellest, kas saadetis on kindlustatud või kindlustamata. See ei kehti juhul, kui te olete iseseisvalt tellinud veoettevõtte, mida ettevõtja või muul viisil määratud isik ei ole nimetanud, et vedu teostada.

Kui te olete ettevõtja, siis on tarne ja saatmine teie vastutusel. 8. Kui te olete ettevõtja, siis on tarne ja saatmine teie vastutusel.

8. seadusest tulenev vastutus puuduste eest

Vastutust puuduste eest reguleerib meie üldtingimuste (I osa) säte "Garantii".

9 Tühistamine

9.1.Teave lepingu lõpetamise ja lõpetamise tingimuste kohta leiate meie üldtingimuste (I osa) sätetest "Remonditeenused" ja vastavast pakkumisest.

Käesolevad üldtingimused ja kliendiinfo on koostatud Händlerbundi IT-õigusele spetsialiseerunud juristide poolt ja neid kontrollitakse pidevalt õiguskohasuse osas. Händlerbund Management AG garanteerib tekstide õiguskindluse ja vastutab hoiatuste korral. Lisateavet leiate aadressil: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

viimane uuendus: 01.01.2022